فيش اند چيپس

فیش اند چیپس جیمی

طبقه نهم، فودکورت، واحد ۹۰۹

ویونا اکسپرس

طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۰۸

پاموج

طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۱۴

باقلوا

طبقه نهم (فودکورت)، کانتر

گشنیز

گشنیز کباب

طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۱۵

چيكولند

ته چین بار

طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۱۳

چيكولند

چیکولند

طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۱۲

پستو

طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۰۴

تومو

تومو

طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۰۵

حايات

دونر حایات

طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۰۳

بيف لاين

بیف لاین

طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۰۱

الوها

آلوها

طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۰۶

گوفو

گوفو برگر

طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۰۷

ليوراكي

بولکیتو

طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۱۱

مايا

مایا

طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۱۰