راهنمای مرکز تجاری اُپال

کیف

پاتیرا

کیف
قیمت: 115,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 520

دیوید جونز

کیف
قیمت: 412,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 421

چرم آرا

کیف
قیمت: 980,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 417

دیوید جونز

کیف
قیمت: 359,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 421

بوتیک لاکچری

کیف
قیمت: 1,280,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 539

نیلای

کیف
قیمت: 530,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 529

کوکو

کیف پینک
قیمت: 280,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 403

کیف

برد

کیف
قیمت: 879,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 526

کیف

پروشال

کیف
قیمت: 350,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 513

کیف

کالی

کیف
قیمت: 490,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 504