راهنمای مرکز تجاری اُپال

کیف و کفش

پاتیرا

کیف
قیمت: 115,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 520

دیوید جونز

کیف
قیمت: 412,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 421

کفش

پاموک

کفش
قیمت: 678,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 533

چرم آرا

کیف
قیمت: 980,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 417

دیوید جونز

کیف
قیمت: 359,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 421

بوتیک لاکچری

کیف
قیمت: 1,280,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 539

ماسالی

کفش
قیمت: 700,000 تومان

طبقه چهارم ، واحد 460

نیلای

کیف
قیمت: 530,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 529

کفش ورزشی

کالکشن

کفش ورزشی
قیمت: 550,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 450

چرم آریایی

نیم بوت
قیمت: 850,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 446