راهنمای مرکز تجاری اُپال

شال و روسری

شال

ماندو

شال
قیمت: 228,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 455

شال

نيلای

شال
قیمت: 85,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 529

روسری

لاکچری

روسری
قیمت: 158,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 507

روسری

لاکچری

روسری
قیمت: 348,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 507

روسری

بلو اسکارف

روسری
قیمت: 330,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 422

روسری

میس اسمارت

روسری
قیمت: 248,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 408

فيچو

شال
قیمت: 135,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 418

شال گلبهی

میس اسمارت

شال
قیمت: 88,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 408

گیسا

شال
قیمت: 135,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 506

شال

ماندو

شال
قیمت: 228,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 455