راهنمای مرکز تجاری اُپال

ل

پامولا

پامولا

طبقه نهم (فودکورت)، واحد 914

جينجر

طبقه نهم (فودکورت)، واحد 904

مايا

مايا

طبقه نهم (فودکورت)، واحد 910

رستوران وستیک

کافه رستوران وستیک

سوشی کو بار مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 916

ليوراكي

بولکیتو

طبقه نهم (فودکورت)، واحد 911

الوها

آلوها

طبقه نهم (فودکورت)، واحد 906

تومو

تومو

طبقه نهم (فودکورت)، واحد 905