راهنمای مرکز تجاری اُپال

ل

لاویتا

طبقه پنجم - واحد 555

روسری

لاکچری

روسری
قیمت: 158,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 507

روسری

لاکچری

روسری
قیمت: 348,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 507

گالری لول

گالری لول

طبقه هوم GA - واحد ۱۰

لاکچری

طبقه پنجم - واحد 507

لونا

طبقه چهارم - واحد 452

لاویا

لباس مجلسی
قیمت: 795,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 557

شال

مادمازل

شال
قیمت: 228,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 420

لادن

طبقه پنجم - واحد 412

شال

لاکچری

شال
قیمت: 198,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 507