راهنمای مرکز تجاری اُپال

ب

روسری

بلو اسکارف

روسری
قیمت: 330,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 422

برد

طبقه پنجم - واحد 526

کیف

برد

کیف
قیمت: 879,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 526

برد

کفش
قیمت: 1,349,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 526

شلوار

برد

شلوار
قیمت: 389,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 526

فروشگاه آرایشی بهداشتی بهرخ

لاک ناخن
قیمت: 30,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 511

فروشگاه آرایشی بهداشتی بهرخ

لاک ناخن
قیمت: 30,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 511

فروشگاه آرایشی بهداشتی بهرخ

رژ - سایه
قیمت: 100,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 511