کافه کلاب

   آدرس: 
مرکز تجاری اُپال، طبقه هشتم، واحد ۸۰۴
   تلفن سفارشات:
۰۲۱۲۶۶۵۴۹۲۱ ، ۰۲۱۲۶۶۵۴۹۲۵ ، ۰۲۱۲۶۶۵۴۹۲۷
   اینستاگرام:
club_cafe_opal@