پستو

   آدرس: 
مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۰۴
   اینستاگرام:
pesto_restaurant@