کافه مورا

   آدرس: 
مرکز تجاری اُپال، طبقه هفتم، واحد ۷۲۹
   اینستاگرام:
mora__cafe@