مایا

   آدرس: 
مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۱۰

   تلفن سفارشات:
 ۰۲۱۲۲۳۸۶۷۸۲
   وبسایت:
www.mayatexmex.com
   اینستاگرام:
mayatexmex@