سوشی بار کوی

   آدرس:
 مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۰۲
   تلفن سفارشات:
۰۲۱۲۶۳۵۰۸۵۶ ، ۰۲۱۲۶۳۵۰۸۶۱
   وبسایت:
sushikoi.menew.pw
   اینستاگرام:
sushi.koi.opal@