دونر حایات

   آدرس:
مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۰۳
   تلفن سفارشات:
۰۲۱۲۲۳۸۹۷۱۰ ، ۰۲۱۲۲۳۸۶۲۷۶
   اینستاگرام:
hayat.doner@