ته چین بار

   آدرس: 
مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد ۹۱۳
   تلفن سفارشات:
۰۲۱۲۶۳۵۰۸۶۷ ، ۰۲۱۲۶۳۵۰۸۶۷
   اینستاگرام:
tahchinbar@