باقلوا

   آدرس: 
مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، کانتر
   اینستاگرام:
alihanbaklava@