اپال بانوان (opal she)طبقه سیزدهم و چهاردهم مرکز تجاری اُپال قرار دارد، فضایی برای تامین تمامی نیازهای روزمره بانوان ‌است. در کنار خدمات پوست و مو  و زیبایی و فضاهایی برای ارائه کافه سلامت و ورزش  … در این طبقه قرار دارند.

شیدا بخشی

      02126748908                  اُپال شی،  واحد ۱۳۰۱

موت با ما 

      02126748961                  اُپال شی،  واحد ۱۳۰۴

      mootbama@ 

کلینیک wellbe

      02122136002                  اُپال شی،  واحد ۱۳۰۲

      opalwellbe@ 

پونی لند

      02122385645                  اُپال شی،  واحد ۱۳۰۵

باشگاه تاشا

      02126748719                  اُپال شی،  واحد ۱۳۰۷

سفیران زیبایی بهرام

      02126748635                  اُپال شی،  واحد ۱۳۰۸

سمیرا حمزه ای 

      02126359356                  اُپال شی،  واحد ۱۳۱۱

کافه ۴۸

      02126748738                  اُپال شی،  واحد ۱۳۱۳

گالری جانان 

      02126748678                  اُپال شی،  واحد ۱۳۱۲