رستوران آدیشه

   آدرس:
 مرکز تجاری اُپال، طبقه دهم (اُپال رستوران)، واحد ۱۰۰۲
   تلفن سفارشات:
۰۲۱۲۲۳۸۱۶۹۷ ، ۰۲۱۲۲۳۸۱۶۹۵
   اینستاگرام:
adisheh.lounge@