راهنمای مرکز تجاری اُپال

کفش آقایان

ماسالی

کفش
قیمت: 700,000 تومان

طبقه چهارم ، واحد 460

کفش ورزشی

کالکشن

کفش ورزشی
قیمت: 550,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 450

فستیوال

کفش
قیمت: 398,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 466

فیم

کتانی
قیمت: 890,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 515

کفش ورزشی

مل اند موژ

کفش ورزشی
قیمت: 350,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 559

چرم آرا

کفش
قیمت: 445,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 417