راهنمای مرکز تجاری اُپال

کافه‌ها و رستوران‌ها

فیش اند چیپس

سوشی کو بار مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 916

چیکولند

سوشی کو بار مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 916

بولکیتو

سوشی کو بار مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 916

سوشی کو بار

سوشی کو بار Copy

سوشی کو بار مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 916

آلوها

سوشی کو بار مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 916

تومو

تومو

سوشی کو بار مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 916

پیتزا چیکولند

چیکولند Copy

چیکولند شعبه مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 912

سوشی کو بار

سوشی کو بار

سوشی کو بار مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 916