راهنمای مرکز تجاری اُپال

چرم

چرم آرا

کیف
قیمت: 980,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 417

چرم آریایی

نیم بوت
قیمت: 850,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 446

کیف

چرم کوروش

کیف
قیمت: 1,285,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 410

کیف

چرم آریایی

کیف
قیمت: 438,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 446

کفش مجلسی

چرم آریایی

کفش مجلسی
قیمت: 485,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 446

چرم آرا

کمربند
قیمت: 130,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 417

چرم آرا

کفش
قیمت: 445,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 417

مارال چرم

کیف
قیمت: 898,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 516

مارال چرم

صندل
قیمت: 698,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 516

چرم کوروش

صندل
قیمت: 520,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 410