راهنمای مرکز تجاری اُپال

مانتو

الگانت

مانتو
قیمت: 790,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 505

دارک ویولت

مانتو
قیمت: 420,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 525

مانتو

بوتیک مهام

مانتو
قیمت: 268,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 521

پاموک

مانتو
قیمت: 398,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 533

مانتو

موناك

مانتو
قیمت: 458,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 458

سیمونا

مانتو
قیمت: 278,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 552

رویه دوزا

مانتو
قیمت: 498,000 تومان

طبقه چهارم- واحد 416

گیسا

مانتو
قیمت: 530,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 506

بوتیک لاکچری

مانتو
قیمت: 580,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 539

رویه دوزا

مانتو
قیمت: 398,000 تومان

طبقه چهارم- واحد 416