راهنمای مرکز تجاری اُپال

طبقه GB

زایس

طبقه GB - واحد 63

یوشیج

طبقه GB - واحد 59

درسا

طبقه GB - واحد 54

پیاتزا

طبقه GB - واحد 57