راهنمای مرکز تجاری اُپال

طبقه 3B

کارامل

طبقه سوم B - واحد 380

پیانو

طبقه سوم B - واحد 373

کتاب ماجرا

طبقه سوم B - واحد 371

نی‌نی لند

طبقه سوم B - واحد 374

سها

طبقه سوم B - واحد 378