راهنمای مرکز تجاری اُپال

طبقه 3A

انیکس

طبقه سوم A - واحد 322

بامبو

طبقه سوم A - واحد 333

کودک ستاره

طبقه سوم A - واحد 321

ملورین

طبقه سوم A - واحد 353

سانی ماما

طبقه سوم A - واحد 304

زی زاکو

طبقه سوم A - واحد 304

پالیز بالن

طبقه سوم A - واحد 311

آیریس

طبقه سوم A - واحد 327

مامیا

طبقه سوم A - واحد 352

پدرو

طبقه سوم A - واحد 330