راهنمای مرکز تجاری اُپال

شومیز

آرایلی

پیراهن
قیمت: 549,000 تومان

طبقه چهارم ، واحد 456

آرایلی

شومیز
قیمت: 248,000 تومان

طبقه چهارم ، واحد 456

کت لیدی

شومیز
قیمت: 198,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 405

بلوز

سيرن

بلوز
قیمت: 460,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 464

بلوز

ویون

بلوز
قیمت: 280,000 تومان

طبقه چهارم - واحد433

ویون

بلوز
قیمت: 220,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 433

شومیز

بوتیک مهام

شومیز
قیمت: 248,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 521

ریر

بلوز
قیمت: 290,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 427

لاویا

شومیز
قیمت: 365,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 557

لاویا

شومیز
قیمت: 345,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 557