راهنمای مرکز تجاری اُپال

شلوار آقایان

شلوار

میتا

شلوار
قیمت: 380,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 549

ماسالی

شلوار
قیمت: 290,000 تومان

طبقه چهارم ، واحد 460

شلوار

کالکشن

شلوار
قیمت: 238,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 450

فستیوال

شلوار
قیمت: 268,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 466

شلوار

فیم

شلوار
قیمت: 435,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 515

شلوار

كرگدن

شلوار
قیمت: 420,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 532

شلوار

پاتیک

شلوار
قیمت: 250,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 553