راهنمای مرکز تجاری اُپال

گ

گالادریل

طبقه پنجم - واحد 531

گیسا

شال
قیمت: 135,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 506

گیسا

مانتو
قیمت: 530,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 506

گالادریل

مانتو
قیمت: 1,200,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 531

گالادریل

کیف
قیمت: 430,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 531

گیسا

کیف
قیمت: 580,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 506

گیسا

شلوار
قیمت: 270,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 506

گالادریل

شلوار جین
قیمت: 330,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 531

گالانت

روسری
قیمت: 298,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 514

روسری

گالانت

روسری
قیمت: 298,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 514