راهنمای مرکز تجاری اُپال

پ

پاتیرا

کیف
قیمت: 115,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 520

پاتیرا

تل
قیمت: 190,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 520

پاموک

مانتو
قیمت: 398,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 533

کفش

پاموک

کفش
قیمت: 678,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 533

پاتیک

جوراب
قیمت: 17,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 553

شال

پروشال

شال
قیمت: 138,000 تومان

طبقه پنجم ، واحد 513