راهنمای مرکز تجاری اُپال

م

موناك

طبقه چهارم - واحد 458

مانلی

طبقه چهارم ، واحد 439

شال

ماندو

شال
قیمت: 228,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 455

میتا

کت
قیمت: 820,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 549

شلوار

میتا

شلوار
قیمت: 380,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 549

جلیقه

میتا

جلیقه
قیمت: 220,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 549

بولینگ

مرکز تجاری اُپال – طبقه هشتم

مانتو

بوتیک مهام

مانتو
قیمت: 268,000 تومان

طبقه پنجم - واحد 521

روسری

میس اسمارت

روسری
قیمت: 248,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 408

میتا

طبقه پنجم - واحد 549