راهنمای مرکز تجاری اُپال

س

کارامل

طبقه سوم B - واحد 380

پیانو

طبقه سوم B - واحد 373

شهر کتاب

طبقه سوم B - واحد 371

انیکس

طبقه سوم A - واحد 322

زایس

طبقه GB - واحد 63

سوین

طبقه چهارم- واحد 459

سیمونا

طبقه پنجم - واحد 552

لاماسو

طبقه اول - واحد 107

سرجه

طبقه اول - واحد 103