راهنمای مرکز تجاری اُپال

ز

زانتی

طبقه چهارم - واحد 438

زانتی

تی‌شرت
قیمت: 248,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 438

تک گالری(زیپو)

پیپ
قیمت: 390,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 467

تک گالری(زیپو)

فندک زیپو
قیمت: 450,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 467

تک گالری(زیپو)

فندک زیپو
قیمت: 565,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 467

زانتی

دامن
قیمت: 238,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 438

تک گالری(زیپو)

ست کیف و کمربند
قیمت: 320,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 467

زانتی

تاپ
قیمت: 198,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 438

تک گالری(زیپو)

فندک زیپو
قیمت: 855,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 467

تک گالری(زیپو)

فندک زیپو
قیمت: 765,000 تومان

طبقه چهارم - واحد 467