سوشی کو بار

تلفن: 02122384389

اینستاگرام: sushi.koi.opal@

آدرس: مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 916

سوشی کو بار