ته چین بار

تلفن: 02126350867

اینستاگرام: tahchinbar@

آدرس: مرکز تجاری اُپال، طبقه نهم (فودکورت)، واحد 913

ته چین بار